Methods

Poisson_GauSei (Alge_Solv)
Poisson_Jacobi (Alge_Solv)
calculate_bound (Alge_Solv)
set_bound (Alge_Solv)
set_coe (Alge_Solv)
setval_bound (Alge_Solv)